REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANEL.EFIRMY.COM

1. Informacje ogólne

Sklep eFirmy Józef Ożóg działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Regulamin precyzuje warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, procedury reklamacyjne oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep eFirmy Józef Ożóg. Określa on również zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy Usługobiorca, podejmując czynności mające na celu skorzystanie z Usług Elektronicznych Sklepu eFirmy Józeg Ożóg, zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje zawarte w regulaminie

ETAPY ZAKUPOWE – sekwencja działań lub kroków realizowanych przez Klienta w procesie dokonywania zakupu Produktu poprzez Sklep panel.efirmy.com.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem panel.efirmy.com.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – osoba lub podmiot, którego szczegółowa definicja nie jest tutaj zawarta.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep panel.efirmy.com specjalizuje się w sprzedaży Produktów Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie oferowane Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacje prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, poprzez składanie Zamówienia, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach zawartych w jego opisie. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest wyrażona w złotych polskich NETTO (PLN) i obejmuje wszystkie składniki. Zamówienia można składać przez witrynę internetową, korzystając z Procesu Zakupowego (Sklep panel.efirmy.com ) – przez całą dobę, przez 365 dni w roku. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w momencie składania Zamówienia.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, korzystając z udostępnionego przez Sprzedawcę sposobu, zgodnie z 3, 5 oraz 6 pkt Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, wiąże Klienta z jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Faktura VAT będzie wystawiana przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy Sprzedaży i będzie dostępna w Panelu Abonenta Klienta oraz przesyłana na adres e-mail.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłatę prosimy dokonać na rachunek bankowy numer: 02 1140 2004 0000 3202 3286 7741 (mBank). Proszę wpisać numer faktury w tytule płatności dla terminowego rozpoznania Państwa płatności.

 2. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24): Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności, taki jak Przelewy24, umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, tradycyjnego przelewu bankowego oraz płatności mobilnych, w tym Blika.

Otrzymanie Produktu cyfrowego nastąpi dopiero po potwierdzeniu opłacenia.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

Produkty cyfrowe, takie jak domeny, certyfikaty SSL oraz hosting, są dostarczane natychmiastowo po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie. W związku z charakterem tych produktów, wysyłka odbywa się drogą mailową lub poprzez udostępnienie w Panelu Abonenta. Nie występują dodatkowe opłaty za dostawę. Proces wysyłki rozpoczyna się natychmiastowo po potwierdzeniu opłaty za zamówienie.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową.

 2. Zawiadomienie o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@efirmy.com lub pisemnie na adres: Polska, Smolarska 6A, 37-110 Żołynia.

 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek wykazać wadę produktu sprzedawcy.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 7. W związku z uzasadnioną i sprawdzoną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca podejmuje następujące działania:

  • pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu cyfrowego do Klienta,

  • obniża cenę Produktu Konsumenta,

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy hostingowej: Klient ma prawo zrezygnować z umowy hostingowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyn.

 2. Zwrot dotyczy wyłącznie usługi hostingu: W przypadku odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrócenia jedynie wartości usługi hostingowej.

 3. Termin zwrotu: Zwrot środków za usługę hostingu dokonywany jest w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania pisma informującego o odstąpieniu od umowy.

 4. Wyłączenia z prawa odstąpienia: Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie obejmuje domen, certyfikatów SSL, stron internetowych oraz usług związanych z tworzeniem logotypów, z uwagi na ich specjalistyczny charakter i spersonalizowane dostosowanie.

9. Zakres i charakter Usług Elektronicznych

Usługodawca udostępnia w ramach Sklepu możliwość korzystania z Usług Elektronicznych, umożliwiających zawieranie Umów Sprzedaży Produktów.

Świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Sklepu podlega warunkom określonym w Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych na stronie internetowej Sklepu. Zawarte treści stanowią integralną część Sklepu oraz prezentowanych w nim materiałów.

Zawierając umowę za pośrednictwem Sklepu, Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz regulaminy szczegółowe dotyczące domen, certyfikatów SSL oraz hostingu, które można znaleźć pod linkiem regulamin szczegółowy.

10. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w 9 pkt Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.

  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca, obejmują:

  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarkę internetową,
  • włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi, respektującymi prawa własności intelektualnej oraz prawa osobiste osób trzecich.

  Usługobiorca zobowiązany jest do przekazywania danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym oraz do nieprzekazywania treści o charakterze nielegalnym.

11. Reklamacje dotyczące Świadczenia Usług Elektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres: [adres e-mailowy Usługodawcy].

W treści wiadomości e-mailowej dotyczącej reklamacji należy zawrzeć jak najwięcej informacji i szczegółów dotyczących reklamowanego zagadnienia, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Przekazane informacje znacząco ułatwią i przyspieszą proces rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Odpowiedź dotycząca reklamacji ze strony Usługodawcy zostanie wysłana na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny wskazany przez niego sposób.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/ download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_a d resy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/ consumers /odr/.

13. Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu, obejmująca ochronę danych osobowych Klientów, znajduje się pod linkiem polityka prywatności. Korzystając ze Sklepu, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Spraw, aby Twoja witryna była niesamowita.

Zostaw swój numer telefonu, a z pewnością się odezwiemy w sprawie doboru najlepszej oferty